Partner in Business
Partner in Business

Product Bescherming

Registeren van een idee
Indien U nog twijfelt om octrooi aan te vragen is het mogelijk om uw idee te registreren in het online i-DEPOT of te laten dateren door een notaris of belastinginspecteur. Een registratie in i-DEPOT biedt geen bescherming, het geeft alleen het tijdstip aan waarop U het idee heeft geregistreerd. Het kan eventueel als bewijsstuk dienen, waarmee U kunt bewijzen dat een bepaald idee, concept of procedé op een bepaalde dag al bestond.

Geheimhouding
Het kan in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als U spreekt met bemiddelaars, financiers, medeontwikkelaars of fabrikanten, van belang zijn om afspraken te maken over geheimhouding van de inhoud van de onderhandelingen. Er zijn hier standaard geheimhoudingsovereenkomsten voor.

Bescherming van Intellectuele eigendom
Er zijn diverse vormen van bescherming van Intellectuele eigendom. Zo zijn er auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- of modellenrecht, kwekersrecht, tomografieën van halfgeleiderproducten, databankenrecht en handelsnaamrecht. Wij zullen de meest relevante rechten, octrooirecht en modelrecht, hieronder toelichten.

Octrooirecht
Volgens de Rijksoctrooiwet geeft een octrooi – ook wel patent genoemd- de octrooihouder gedurende een periode van 20 jaar het uitsluitend recht het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben.

Het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.

Een uitvinding is alleen door een octrooi beschermd in die landen waar octrooi is aangevraagd en verleend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een nationaal octrooi (bijv. Nederland), Europees octrooi en internationaal 'wereld' octrooi (PCT). Houd er rekening mee dat in de afzonderlijke landen voldaan moet worden aan eisen voor bijvoorbeeld indienen van vertalingen en betalen van taksen.

Het is niet altijd zinvol om een octrooi aan te vragen. Een octrooi betekent ook publicatie van de technologie. Als U iets in eigen beheer gaat produceren en zeker weet dat er geen anderen bij kunnen komen, dan kunt U beter niet anderen op een idee brengen! Het heeft verder geen zin om een octrooi aan te vragen als de kosten hoger zijn dan de baten, als het octrooi makkelijk te omzeilen is door een alternatief of als inbreuk niet valt aan te tonen.

Een octrooi is in feite alleen een wapen in de rechtszaal. De rechter bepaalt bij geschillen wie gelijk heeft. Dat betekent dat het octrooischrift ook inderdaad de beschrijving moet geven van hetgeen middels het octrooi verboden is. Er wordt wel gezegd dat de waarde van het octrooi wordt bepaald door de inhoud van uw portemonnee. Op het moment dat U iemand verdenkt van inbreuk op uw octrooi, bent U genoodzaakt een rechtszaak te beginnen. Dit zijn langdurige processen en hiermee zijn hoge kosten gepaard. Als U de rechtszaak uiteindelijk wint worden al deze kosten verhaald bij de tegenpartij.

Om een octrooi te krijgen moet uw vinding aan een drietal voorwaarden voldoen:

  1. Nieuwheid: de uitvinding mag voor U de octrooiaanvraag indient nergens openbaar bekend zijn. Ook niet door toedoen van uzelf. Wacht dus met publicaties en presentaties over de uitvinding tot U octrooi hebt aangevraagd;
  2. Inventiviteit: behalve nieuw moet de uitvinding inventief zijn, dus niet voor de hand liggen voor deskundigen in het vakgebied;
  3. Industriële toepasbaarheid: het derde criterium is industriële toepasbaarheid: de uitvinding moet betrekking hebben op een product of productieproces met een technische insteek en moet aantoonbaar functionerend zijn.

Modelrecht
Modelrecht is het recht op de vormgeving van gebruiksvoorwerpen. De vormgeving moet origineel en herkenbaar zijn. Het recht wordt vastgelegd met een of meerdere afbeeldingen van het product. Het betreft uitsluitend de uiterlijke vormgeving. Eventuele technische aspecten komen niet in aanmerking. Modelrecht kan een redelijke bescherming geven, vooropgesteld dat de afbeelding duidelijk is voor de rechter. De maximum duur van de bescherming is 15 jaar.

Onze diensten
Onze werkwijze
Uw voordeel
Checklist
Product- Sectorvoorkeur
Opmerkelijke uitspraken
Bedrijfspresentatie
Partnerships
Contact